РАЧУНОВОДСТВЕНА АКАДЕМИЈА

Професор Јован Родић

ОБУКА ЗА КЊИГОВОЂУ

ШТА ЈЕ ЦИЉ ОБУКЕ?

Циљ обуке је да кандидатима пружи неопходна техничка знања и вјештине из књиговодства које ће им омогућити да без посебне додатне обуке унутар предузећа могу започети са обављањем књиговодствених послова. Стечена знања полазницима ће омогућити да се укључе у рад на књиговодственим пословима било да је ријеч о малим, средњим или великим предузећима у било којој дјелатности, или пак у књиговодственим бироима.

ШТА ВАМA КАО ПОЈЕДИНЦУ ПРУЖА ОВА ОБУКА?

Програм је креиран на концепту примјене Међународних рачуноводствених стандарда (МРС/МСФИ) у пракси, а исти представља изврсну основу за лакше и брже стицање сертификата Сертификованог рачуноводственог техничара или Сертификованог рачуновође, у накнадној фази. Ова обука кандидатима омогућава да спојем теорије и праксе на најбољи начин стекну неопходна знања и вјештине из области књиговодства те да:

 • Лакше дођу до запослења, јер је све већа потражња за квалитетним књиговођама и рачуновођама, било да се ради о државним или приватним предузећима, државним иституцијама, невладиним организацијама и слично;
 • Прошире круг предузећа и институција као потенцијалних за заснивање радног односа;
 • Створе основне претпоставке за започињање самосталног бизниса;
 • Створе претпоставке за повећање личне зараде;
 • Се даље усавршавају и отворе пут за стицање лиценце која им омогућује потписивање финансијских извјештаја и даљи напредак у професији.

Ова обука може пружити драгоцјена знања и другим лицима која имају потребу да се дубље упознају са процедурама у књиговодству, што се посебно односи на лица која су укључена у управљачке стуктуре (чланови управних и надзорних одбора, одбора за ревизију, власници приватних радњи, малих и средњих предузећа, директори и сл.)

КО НЕ МОЖЕ ОБАВЉАТИ ДЈЕЛАТНОСТ БЕЗ РАЧУНОВОДСТВА?

У наставку желимо само малим дијелом указати на спектар дјелат ности које не могу функционисати без рачуноводства односно књиго водства.

 • Продавнице
 • Маркети
 • Киосци
 • Пекаре
 • Меснице
 • Кафићи
 • Фризерски салони
 • Аутомеханичарске радње
 • Аутопревозници
 • Столарске радње
 • Пилане
 • Рибњаци
 • Каменорезачке радње
 • Задруге
 • Заједнице етажних власника
 • Невладине организације
 • Удружења грађана
 • Агенције
 • Фондови
 • Берзански посредици и други учесници на тржишту капитала
 • Банке
 • Осигуравајућа друштва
 • Микрокредитне организације
 • Производна предузећа било да су приватна или државна
 • Основне и средње школе
 • Факултети
 • Владине агенције
 • Јавна предузећа

КО ОБУЧАВА КАНДИДАТЕ И КОЛИКО ТРАЈЕ ОБУКА?

Обуку ће вршити инструктори са дугогодишњим искуством у едукацији и великим практичним искуством, што даје посебан квалитет настави. Настава ће трајати 50 часова, а у програм је укључен и практични дио рада на књиговодственом програму који се изводи у савремено опремљеним кабинетима. Обука траје осам седмица. У току једне седмице предвиђено је одржавање од 6 до 9 часова наставе, односно три часа дневно, како би кандидати могли систематски усвајати знања. За потребе овог курса креирана је посебна врста приручника у оквиру којег је обрађена и примјена књиговодственог програма. Приручник омогућава кандидатима да након наставе у кабинетима стечена знања понове и утврде самостално. Цијена курса са приручником износи 595 КМ (ПДВ је урачунат). Плаћање је могуће вршити у три рате. 

Да бисте започели са похађањем овог курса неопходно је да приложите доказ о завршеном средњем, вишем или високом образовању.